ODTÜ TEKNOKENT

ODTÜ TEKNOKENT T-HEALTH Çalışmalarına Başladı

ODTÜ TEKNOKENT İleri Sağlık Teknolojileri Kümelenmesi (T-HEALTH) çalışmalarına başladı.

Tarih 27.04.2017

ODTÜ TEKNOKENT, 2017 yılına 320’nin üzerinde firması ve 5600 civarında personeli ile girdi. ODTÜ TEKNOKENT firmalarının faaliyetleri sonucu elde etmiş olduğu gelir yılda 2 Milyar TL’nin üzerine çıktı ve firmaların yapmış oldukları ihracat 2016 yılı sonunda 1 Milyar $’ı aştı.


Gerçekleştirilen tüm çalışmalarla firmaların oluşturmuş oldukları bu değeri daha da artırmaya odaklanıldı ve her yıl yeni faaliyetlerle firmalar desteklenmeye çalışıldı. Firmaların yurtiçi ve yurtdışı pazarlardan daha fazla pay almaları, iş birliklerini artırmaları ve ortak hareket etmelerine yönelik olarak kümelenme faaliyetlerine ağırlık verildi ve şimdiye kadar 2010 yılında Savunma Sanayi ve 2014 yılında Bilişim alanında kümelenmeler oluşturuldu. Mevcut kümelenmelerin yanında 2016 yılında Sağlık Teknolojileri alanında da kümelenme çalışmaları başlatıldı.


Başlatılan çalışmalar kapsamında ODTÜ TEKNOKENT’te yer alan firmalar incelendi ve Sağlık Teknolojileri alanında faaliyet gösteren 44 firma tespit edildi. Bu firmalar daha detaylı incelendiğinde “Medikal Cihaz, Sağlık Bilişimi ve Biyoteknoloji” alanlarında firmaların gruplandığı ve firmaların genç veya orta yaşta olduğu görülüyor.

Şekil 1: Ön Fizibilite Değerlendirmesi Sonuçları I

Şekil 1: Ön Fizibilite Değerlendirmesi Sonuçları I

Mevcut durumun daha iyi anlaşılabilmesi ve firmaların ihtiyaçlarının tespit edilebilmesi amacı ile firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirildi ve sektörün ODTÜ TEKNOKENT’teki durumu analiz edilmeye çalışıldı. Gerçekleştirilen ön fizibilite çalışması neticesinde firmaların küçük ölçekli olduğu, rekabet edebilir ürünler geliştirmelerine rağmen pazardan yeteri kadar pay alamadıkları, yurtiçi ve yurtdışı ilişkilerin zayıf olduğu, iş geliştirme ve pazarlama konusunda yetersiz kaldıkları, sektör standartları ve sertifikasyon süreçleri açısından gerekli bilgiye sahip olmadıkları görüldü.

Şekil 2: Ön Fizibilite Değerlendirmesi Sonuçları II

Tespit edilen sektör sorunlarını çözmeye yönelik daha somut adımlar atmak adına firmalarla Ağustos 2016 tarihinde “Tanışma Toplantısı” düzenlendi ve kümelenme yapısının ilk adımı böyece atılmış oldu. İkinci faaliyet olarak Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçildi ve Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip BİRİNCİ ile görüşme gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmede firmaların bilgilerini içeren katalog ve sektör sorunlarına yönelik tespitler paylaşıldı ve kendilerinin firmaları daha iyi tanıyabilmeleri amacı ile ODTÜ TEKNOKENT’e davet edildi.

Şekil 3: Ön Fizibilite Değerlendirmesi Sonuçları III

Sağlık Bakanlığı daveti kabul etti ve Ekim 2016 tarihinde kümelenme yapısı içerisinde ikinci faaliyet gerçekleştirilmiş oldu. Yapılan etkinlikte firmalar Dr. Şuayip BİRİNCİ başkanlığındaki Sağlık Bakanlığı ekibine sunumlarını yaptılar.


2016 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin ardından çalışmalar iyice hızlandırıldı ve Ankara Kalkınma Ajansı’na ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT’te yer alan potansiyelin tespiti, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda yeteneklerimizin daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi amacı ile detaylı fizibilite çalışması yapılması için proje başvurusunda bulunuldu. Yapmış olduğumuz başvuru kabul edildi ve “ODTÜ TEKNOKENT İleri Sağlık Teknolojileri Hızlandırma Altyapısı ve Mekanizmaları için Analiz ve Fizibilite Çalışması” adıyla projemiz başladı.


Gerçekleştirilecek çalışma 3 ay sürecek olup Mayıs ayı başında nihai rapor hazırlanarak Ankara Kalkınma Ajansı’na sunulacak. Çalışmanın amacı; ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT’i İleri Sağlık Teknolojileri alanında lider konuma getirerek bir cazibe merkezi yapabilmek. Nihai raporda mevcut yapıyı destekleyebilmek adına hangi altyapıların ve mekanizmaların geliştirilmesi gerektiği ortaya konacak ve sunulan önerilerden uygun olanlar seçilerek çalışmanın ikinci aşmasına geçilecek. Seçilen önerilerin hayata geçirilebilmesi için kaynak ihtiyacı olması durumunda kamu ve özel kurumlarla iletişime geçilecek. Hazırlanan raporun çalışmalarımızı destekleyici olarak kullanılması planlanıyor.


Kurulacak kümelenme “İleri Sağlık Teknolojileri Kümelenmesi” olarak adlandırılmakta olup odağı “teknolojiyi geliştiren” olarak belirlendi. “İleri Sağlık Teknolojileri Kümelenmesi” mevcut sağlık kümelenmelerinin bir alternatifi olmayıp; onlarla iletişimde olan, iş birlikçi ve tamamlayıcı bir özelliğe sahip.

 

 

info@odtuteknokent.com.tr İhsan Doğramacı Blv. Üniversiteler Mah. İkizler Binası, ODTÜ TEKNOKENT 06800 Çankaya/Ankara