ODTÜ TEKNOKENT

ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş.

Yönetici Şirketimiz, Misyon ve Vizyonumuz

ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş., ODTÜ TEKNOKENT’in vizyonunun ve amaçlarının gerçekleştirilmesinden birinci derecede sorumlu tüzel kişiliktir. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında ODTÜ TEKNOKENT yönetici şirketi olarak görev yapan ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş. 1991 yılında kurulmuştur.

ODTÜ Geliştirme Vakfı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Sanayi Odası, Bleda A.Ş. ve EBİ A.Ş. şirketin ortaklarını oluşturmaktadır.

ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş., ODTÜ TEKNOKENT Yüksek Danışma Kurulu tarafından belirlenen politikalarının ve bu politikalara ait stratejilerin geliştirilmesinden ve programların uygulanmasından sorumludur. ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş. bu görev ve sorumluluklarını Yönetim Kurulu ve profesyonel yöneticileri aracılığıyla yerine getirmektedir. ODTÜ TEKNOKENT’in vizyonuna ve amaçlarına uygun kısa dönem uygulama programlarının belirlenmesi Yönetim Kurulu tarafından yapılmaktadır.

ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri

 • Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök - Yönetim Kurulu Başkanı - ODTÜ adına
 • Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil - Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Bağımsız üye
 • Hidayet Kaya - Yönetim Kurulu Üyesi - ODTÜ Geliştirme Vakfı adına
 • Yılmaz Kayaaslan - Yönetim Kurulu Üyesi - ASO adına
 • Cenk Okumuş - Yönetim Kurulu Üyesi - Bleda A.Ş. adına
 • Ümit Atalay - Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız üye

ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş. Yönetim Kadrosu

 • Serdar Alemdar  - Genel Müdür
 • Nihat Tüfekçi - Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal İletişim ve Pazarlama, İnsan Kaynakları & İdari İşler ve Tesisler, Mali İşler)
 • Selin Doğu - Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü 
 • Ahmet Öztürk - Sanayi Direktörü
 • Tülay Usta - Mali İşler Direktörü
 • Ece İdil Kasap - Girişimcilik Direktörü
 • İdil Buse Kök Hazer - ODTÜ TTO Direktörü 
 • İhsan Karataylı - Proje Yönetim ve Danışmanlık Ofisi Direktörü 


ODTÜ TEKNOKENT’in misyonu, vizyonu, belirlenen amaçları ve bunlara bağlı tanımlanan görevlerinin yerine getirilmesi için şekillendirilmiş ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş.’nin organizasyon yapısı aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır;

Teknoloji İş Birliği Geliştirme Direktörlüğü

Teknoloji İş Birliği Geliştirme Direktörlüğü, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi için yeni yöntemler, araçlar, yapılar ve platformları oluşturmakta ve/veya bu platformların oluşturulmasına destek vermektedir.

Seçilmiş alanlardaki ulusal ve uluslararası sektör lideri firmaların ODTÜ TEKNOKENT’te yer almasına yönelik süreçlerinin takip edilmesinin yanı sıra ODTÜ TEKNOKENT’te yer almak isteyen firmalara ve girişimcilere Teknokent yapısı, başvuru süreçleri, TGB yasası, sunulan altyapı ve üstyapı hizmetleri gibi konularda bilgi sağlanması süreçlerini yürütmektedir.

ODTÜ TEKNOKENT firmalarının uluslararası başarı kazanmasına, iş birlikleri geliştirmesine ve yurtdışına açılmasına destek olmak amacıyla programlar geliştirilmesi; kümelenme çalışmaları için altyapı hazırlanması; mevcut kümelenmelerin faaliyetlerinin koordine edilmesi ve bu kapsamda yurt içi ve yurt dışı iş birliği ofis ve merkezlerinin kurulmasından sorumludur.

Girişimcilik Direktörlüğü

Ön kuluçka, kuluçka ve hızlandırma programlarının yürütülmesinden sorumludur. Girişimciler için eğitim programları, mentorluk ve danışmanlık süreçlerinin takip edilmesi de sorumluluk alanı içerisindedir.

Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörlüğü

Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörlüğü, ODTÜ TEKNOKENT’in ve ODTÜ TEKNOKENT firmalarının iç ve dış kanallarda en doğru ve en etkili şekilde iletişiminin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Bu kapsamda; iç-dış paydaş iletişiminin sağlanması, tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, etkinlik organizasyonlarının gerçekleştirilmesi, basınla ilişkilerin yürütülmesi faaliyetleri yürütülmektedir. Ayrıca bölge kapsamında sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesi de direktörlük faaliyetleri arasındadır.

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (ODTÜ TTO)

ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde kurulan “ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi - ODTÜ TTO” hem üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi hem de teknoloji odaklı girişimciliğin desteklenmesi için geliştirilmiş bir yapıdır. Üniversitede üretilen akademik bilginin ticari değere dönüşmesi için patent alınmasından, şirket kurulmasına kadar hem finansal olarak hem de yönetsel olarak tüm süreci akademisyenler adına ODTÜ TEKNOKENT yönetimi yürütmektedir.

Proje Yönetim ve Danışmanlık Ofisi

Uluslararası işbirliği platformlarını desteklemek üzere 2010 yılında “Teknokent Proje Yönetim ve Danışmanlık Ofisi” kurulmuş ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları başta olmak üzere tüm uluslararası ve ulusal programlara başvuruda bulunmak için projeler yazılarak sonrasında alınan projeler yürütülmeye başlanmıştır.

Teknokent Proje Yönetim ve Danışmanlık Ofisi, Avrupa Birliği fonları ile üniversiteler, kamu kurumları ve ticari kuruluşlarda üretilen fikirlerin yayılmasına aracılık etmekte ve fikrin araştırmaya dönüşmesine kaynak sağlamaktadır. Proje yazımı, proje yönetimi, raporlama, mali denetim öncesi doküman ve bilgi kaydı gibi işlemlerde araştırmacılara yardım etmektedir.

Teknokent Proje Yönetim ve Danışmanlık Ofisi’nin başlıca görevi araştırmacıların ve şirketlerin üzerinden bürokratik yükü alarak onların araştırma faaliyetlerine odaklanmalarını sağlamaktır.

Sanayi Direktörlüğü 

Sanayi işbirlikleri ve ilişkileri geliştirilmesi çalışmaları kapsamında oluşturulan “Sanayi Direktörlüğü” üniversite-teknokent-sanayi iş birliğini ve ilişkilerini geliştirmek amacıyla bir ara yüz görevi üstlenerek, sanayinin Ar-Ge gereksinimi olan alanlarda iş birliği , muafiyet konularında mentorluk sağlarken bir yandan da sanayi ile ortak proje yürütmek isteyen araştırmacıların ve üniversite ile birlikte çalışmak veya üniversiteden hizmet almak isteyen sanayi kuruluşlarının taleplerini en doğru şekilde tespit ederek eşleştirmeyi hedeflemektedir.

Sanayi Direktörlüğü, ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT'in sanayi ile ilişkileri geliştirme stratejisi doğrultusunda OSTİM OSB işbirliği ve ortaklığı ile OSTİM'de kurulan ODTÜ TEKNOKENT OSTİM Merkezi'nde faaliyet göstermektedir. 

İnsan Kaynakları, İdari İşler ve Tesisler Direktörlüğü

İnsan Kaynakları, İdari İşler ve Tesisler Direktörlüğü, ODTÜ TEKNOKENT’in ihtiyaç duyduğu tüm alt yapı ve hizmetleri sunmakla birinci derece sorumludur. Bölgenin fiziki gelişimi, bina ve tesislerin idaresi, servis, temizlik, peyzaj, güvenlik, teknik destek ve İSG hizmetleri bu direktörlük koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir. Yönetici şirketin insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesinin yanında, bölgedeki firmaların insan kaynağı ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması da direktörlükçe desteklenmektedir.

Mali İşler Direktörlüğü

Mali İşler Direktörlüğü, muhasebe, finans ve personel uygulamalarını; Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu,  Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yürütmektedir. Bu çerçevede; muhasebe, nakit yönetimi, bütçe ve raporlama, tahsilatlar ve ödeme, mali tabloların hazırlanması, analiz ve raporlanması, VUK ve SGK kapsamında beyan ve bildirimler, bordrolama ve SSK, vergi mevzuatı, yatırımcı mutabakatları ve cari hesap mutabakatları faaliyetleri yürütülmektedir.

info@odtuteknokent.com.tr İhsan Doğramacı Blv. Üniversiteler Mah. İkizler Binası, ODTÜ TEKNOKENT 06800 Çankaya/Ankara