ODTÜ TEKNOKENT

Teşvik ve Destekler

Neden burada bulunmanız gerektiğine dair her şey

26.6.2001 tarih ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 02.03.2011 tarihli 6170 ve 16.02.2016 tarihli 6676 sayılı kanunlar ile yeniden düzenlenmiştir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

Kanun No. 4691 / Kabul Tarihi: 02.03.2011

MADDE 1 − 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 3 üncü maddesinin (c),(g), (j) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.

c) Araştırma ve Geliştirme (AR-GE): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,”

g) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen mevcut pazarlara başarı ile sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün ya da mal, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,”

j) Kurucu Heyet: Bölgenin içinde veya bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ve diğer kuruluş temsilcilerinden oluşan, Bölge yönetici şirketi kuruluşuna kadar geçen süreçte ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde Bölgenin kurulması ile ilgili tüm iş ve işlemlerden sorumlu heyeti,”

l) Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü,”

4691 Sayılı TGB Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a (02.03.2011/6170) buradan ulaşabilirsiniz.

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan):

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 16)

Bu tebliğde, 6676 Sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ve 7033 sayılı Kanunun 64 üncü maddesiyle 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yapılan değişiklikler ile 6772 sayılı Kanunun 7 inci maddesiyle 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine eklenen ibarelere ilişkin açıklamlara yer verilmiş olup, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde ilgili bölümler itibarıyla aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

MADDE 1 - 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nin "5.12.2.1 Yasal düzenleme" başlıklı bölümü değiştirilmiştir. 

MADDE 2 - Aynı tebliğin "5.12.2.2 Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnasının kapsamı" bölüm başlığındaki "Yazılım" ve söz konusu bölümün birinci ve ikinci paragraflarında geçen "yazılım" ibarelerinden sonra gelmek üzere, "tasarım" ibaresi eklenmiş ve aynı bölümün üçüncü paragrafı değiştirilmiştir. 

MADDE 3 - Aynı tebliğin "5.12.2.2.1 İstisna kapsamına giren faaliyetler" başlıklı bölümünün sonuna ekleme yapılmıştır.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16)'ne buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

22 Şubat 2018 – Sayı : 30340 RESMİ GAZETE

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetim ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetim ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları kapsar.

(2) 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamına giren bölgelerdeki faaliyetlerde; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4691 sayılı Kanunun 4, 5, 8, 9 ve geçici 2 nci maddeleri ile 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ne buradan ulaşabilirsiniz.

5746 nolu Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanun’a buradan ulaşabilirsiniz.

5035 nolu Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında Kanun’a buradan ulaşabilirsiniz.

Kurumlar Vergisi 1 nolu sirküler’e buradan ulaşabilirsiniz.

Kurumlar Vergisi 6 nolu sirküler’e buradan ulaşabilirsiniz.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ (seri no:7)’ne buradan ulaşabilirsiniz.

86 nolu Genel Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.

info@odtuteknokent.com.tr İhsan Doğramacı Blv. Üniversiteler Mah. İkizler Binası, ODTÜ TEKNOKENT 06800 Çankaya/Ankara