ODTÜ TEKNOKENT

Teşvik ve Destekler

Neden burada bulunmanız gerektiğine dair her şey

02.03.2011 tarihli 6170 ve 16.02.2016 tarihli 6676 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 28.01.2021 tarihli 7263 kanun no ile ile yeniden düzenlenmiştir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

Kanun No. 7263 / Kabul Tarihi: 28.01.2021

MADDE 1 – 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2 – 4691 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (s) ve (ee) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

“s) Kuluçka Merkezi (İnkübatör): Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimcilere bölge içinde veya dışında ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapıları,”

“ee) Desteklenecek Programlar: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programları ile Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça belirlenecek diğer programları,”

“ff) Kuluçka Girişimcisi: Kuluçka merkezlerinde yer alan AR-GE, teknolojik yenilik, yazılım ve tasarım faaliyetlerinde bulunan ve nitelikleri ve bu merkezlerde bulunabilecekleri süre Bakanlıkça yönetmelikle belirlenen erken aşama girişimcileri,

gg) AR-GE Binası: Bölgelerde AR-GE, tasarım ve yenilik faaliyeti yürüten girişimcilere tahsis edilecek ofislerin, ortak alanların ve Bölge hizmetlerinin sunulması ile ilgili birimlerin yer aldığı yapıyı,

hh) Atölye: Girişimciler tarafından AR-GE, yenilik ve tasarım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanların bulunduğu yapıyı ya da alanı,

ıı) Stajyer: Yükseköğretim Kurulunca yükseköğretim kurumlarında veya Milli Eğitim Bakanlığınca mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında verilmesi uygun görülen her düzeydeki alana özgü olarak belirlenen teorik ve uygulamalı dersler dışında, öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışların geliştirilmesi, sektörün tanınması, iş hayatına uyum, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmek amacıyla işletmelerde
mesleki çalışma yapan öğrencileri,”

4691 Sayılı TGB Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a (28.01.2021/7263) buradan ulaşabilirsiniz.

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan):

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 16)

Bu tebliğde, 6676 Sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ve 7033 sayılı Kanunun 64 üncü maddesiyle 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yapılan değişiklikler ile 6772 sayılı Kanunun 7 inci maddesiyle 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine eklenen ibarelere ilişkin açıklamlara yer verilmiş olup, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde ilgili bölümler itibarıyla aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

MADDE 1 - 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nin "5.12.2.1 Yasal düzenleme" başlıklı bölümü değiştirilmiştir. 

MADDE 2 - Aynı tebliğin "5.12.2.2 Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnasının kapsamı" bölüm başlığındaki "Yazılım" ve söz konusu bölümün birinci ve ikinci paragraflarında geçen "yazılım" ibarelerinden sonra gelmek üzere, "tasarım" ibaresi eklenmiş ve aynı bölümün üçüncü paragrafı değiştirilmiştir. 

MADDE 3 - Aynı tebliğin "5.12.2.2.1 İstisna kapsamına giren faaliyetler" başlıklı bölümünün sonuna ekleme yapılmıştır.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16)'ne buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

22 Şubat 2018 – Sayı : 30340 RESMİ GAZETE

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetim ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetim ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları kapsar.

(2) 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamına giren bölgelerdeki faaliyetlerde; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4691 sayılı Kanunun 4, 5, 8, 9 ve geçici 2 nci maddeleri ile 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ne buradan ulaşabilirsiniz.

5746 nolu Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanun’a buradan ulaşabilirsiniz.

5035 nolu Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında Kanun’a buradan ulaşabilirsiniz.

Kurumlar Vergisi 1 nolu sirküler’e buradan ulaşabilirsiniz.

Kurumlar Vergisi 6 nolu sirküler’e buradan ulaşabilirsiniz.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ (seri no:7)’ne buradan ulaşabilirsiniz.

86 nolu Genel Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.

info@odtuteknokent.com.tr İhsan Doğramacı Blv. Üniversiteler Mah. İkizler Binası, ODTÜ TEKNOKENT 06800 Çankaya/Ankara